ارزش های شرکت

مجری طرح های ساختمانی، تاسیساتی و صنعتی

andaco1.jpg

ارزش های شرکت

 1- کارآفريني و ايجاد اشتغال با حفظ کرامت، شأن  و جايگاه انساني براي کليه‌ي کارکنان و کارگران

2- اجراي پروژه‌ها با کيفيت مطلوب مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني

3- اخذ گواهينامه‌هاي ملي و بين‌المللي مناسب با نياز روز بازار کار

4- رعايت مسايل زيست محيطي و حفاظت از منابع زيستي

5- افزايش کيفيت اجرايي پروژه‌ها و کاهش مدت اجرا

6- به کارگيري مصالح و تکنولوژي‌هاي نوين در صنعت ساخت

7- افزايش سطح دانش فني و اجرايي شرکت از طريق دوره‌هاي آموزشي مديران، کارشناسان و کارگران

8- ارتقا گريد و توسعه زمينه هاي فعاليت شرکت

9- رعايت اصول ايمني و بهداشت کار و پيشگيري از وقوع مخاطرات شغلي براي کارکنان و کارگران