ارزش های شرکت

  1. کارآفرینی و ایجاد اشتغال با حفظ کرامت، شأن و جایگاه انسانی برای کلیه ی کارکنان و کارگران
  2. اجرای پروژ هها با کیفیت مطلوب مطابق با استانداردهای ملی و جهانی
  3. اخذ گواهینامه های ملی و بین المللی مناسب با نیاز روز بازار کار
  4. رعایت مسایل زیست محیطی و حفاظت از منابع زیستی
  5. افزایش کیفیت اجرایی پروژ ه ها و کاهش مدت اجرا
  6. به کارگیری مصالح و تکنولوژی های نوین در صنعت ساخت
  7. افزایش سطح دانش فنی و اجرایی شرکت از طریق دور ه های آموزشی مدیران، کارشناسان و کارگران
  8. ارتقا گرید و توسعه زمینه های فعالیت شرکت
  9. رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار و پیشگیری از وقوع مخاطرات شغلی برای کارکنان و کارگران