اعضای هیئت مدیره

حبیب صادقی

حبیب صادقی

لیسانس عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

 • دارای پایه ۱ صلاحیت نظارت و اجرای نظام مهندسی
 • ۱۶ سال سابقه فعالیت
 • فوق لیسانس عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران – فوق لیسانس عمران مدیریت پروژه
 • دارای پایه 1 صلاحیت نظارت و اجرای نظام مهندسی
 • 16 سال سابقه فعالیت
سید محمد جورابچیان

سیدمحمد جورابچیان

فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشگاه تهران

 • فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشگاه تهران
 • دارای پایه 1 صلاحیت نظارت، اجرا و محاسبات نظام مهندسی
 • 53 سال سابقه فعالیت
 • دارای پایه ۱ صلاحیت نظارت، اجرا و محاسبات نظام مهندسی
 • ۵۳ سال سابقه فعالیت
میریحیی خاوران

میریحیی خاوران

فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشگاه تبریز

 • فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشگاه تبریز
 • دارای پایه 1 صلاحیت نظارت، اجرا و محاسبات نظام مهندسی
 • 54 سال سابقه فعالیت
 • دارای پایه ۱ صلاحیت نظارت، اجرا و محاسبات نظام مهندسی
 • ۵۴ سال سابقه فعالیت
احسان طاهر

احسان طاهر

لیسانس عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

 • لیسانس عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دارای پایه 3 صلاحیت نظارت نظام مهندسی
 • 18 سال سابقه فعالیت
 • دارای پایه ۳ صلاحیت نظارت نظام مهندسی
 • ۱۸ سال سابقه فعالیت
حسن محمدی

حسن محمدی

لیسانس تأسیسات (HVACR) از دانشگاه رجایی تهران

 • لیسانس تأسیسات (HVACR) از دانشگاه رجایی تهران
 • دارای پایه 3 صلاحیت نظارت محاسبات و اجرای نظام مهندسی
 • 18 سال سابقه فعالیت
 • دارای پایه ۳ صلاحیت نظارت محاسبات و اجرای نظام مهندسی
 • ۱۸ سال سابقه فعالیت