همکاران کارگاهی

ردیفناممدرک تحصیلیسمتسابقه کار (سال)
1محمدحسین نوربخشفوق لیسانس عمرانرییس کارگاه21
2غلامرضا نظریفوق لیسانس عمرانرییس کارگاه11
3سعید آل بوشوکهلیسانس عمرانرییس کارگاه22
4امیرحسین حاجی نیالیسانس عمرانرییس کارگاه18
5علیرضا مساحیلیسانس عمرانسرپرست اجرا31
6ضیاء الدین حامدی فرلیسانس عمرانسرپرست اجرا18
7مهدی نامداریفوق دیپلم فنیتکنسین فنی21
8سعید پیله ورفوق لیسانس عمرانکارشناس دفتر فنی7
9بابک نامورلیسانس عمرانکارشناس اجرا6
10حسین شکریلیسانس عمراندفترفنی12
11عارف قلی زادهفوق لیسانس الکترونیکمهندس تاسیسات6
12محمد خمسه ایفوق لیسانس معماریدفتر فنی5
13عبداله کیانلیسانس حسابداریحسابدار21
14عباس خنفری منشلیسانس حسابداریحسابدار16
15نجمه خلفیلیسانس حسابداریحسابدار2
16ناصر بادپادیپلمتدارکات35
17مهدی نبی خانیدیپلمتدارکات28