پروژه های محوطه سازی

ردیفنام پروژهکارفرماسال شروع ساختسال پایان ساخت
1راه سازی و آسفالت کمربندی فرمانداری زنجانشهرداری زنجان13511353
2آسفالت خیابان های شهرستان ورامیندفتر مهندسی  استان مرکز13521353
3لوله کشی جهت درختکاری سبز کمپ سنگیانسازمان عمران دشت قزوین13531353
4راه فرعی لنگرود – چمخالهوزارت راه و ترابری13531354
5دیوارکشی و محوطه سازی بیمارستان 320 تختخوابی شیرازشرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران1397در دست اجرا
شرکت آندا

راه سازی و آسفالت کمربندی فرمانداری زنجان

 • محل اجرا: 
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: شهرداری زنجان
 • سال شروع ساخت: 1351
 • سال پایان ساخت: 1353

آسفالت خیابان های شهرستان ورامین

 • محل اجرا: 
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: سازمان عمران دشت قزوین
 • سال شروع ساخت: 1353
 • سال پایان ساخت: 1353
شرکت آندا
شرکت آندا

لوله کشی جهت درختکاری سبز کمپ سنگیان

 • محل اجرا: 
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: سازمان عمران دشت قزوین
 • سال شروع ساخت: 1353
 • سال پایان ساخت: 1353

راه فرعی لنگرود – چمخاله

 • محل اجرا: 
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: وزارت راه و ترابری
 • سال شروع ساخت: 1353
 • سال پایان ساخت: 1354
شرکت آندا
دیوارکشی و محوطه سازی بیمارستان 320 تختخوابی شیراز

دیوارکشی و محوطه سازی بیمارستان 320 تختخوابی شیراز

 • محل اجرا: 
 • نوع قرارداد: 
 • کارفرما: شرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران
 • سال شروع ساخت: 1397
 • سال پایان ساخت: در دست اجرا