معرفی پروژه ها

مجری طرح های ساختمانی، تاسیساتی و صنعتی

andaco1.jpg

محدوديت منابع انرژى و افزايش روز افزون مصرف آن از يکسو و مصرف بى رويه انــرژى توسـط جوامع محتلف از سوى ديگر , علاوه بر آلودگى محيط زيست و هدر دادن سرمايه هاى ملى, زندگــى آينـده انساهنا را با مخاطره مواجه ساخته است . تجربه نشان ميدهد که رشد اقتصادى و توسعه صنعتى کشورها بعنوان پيش شرط هاى اقتدار سياسـى , استقلال ملى و شکوفائى فرهنگى , به عوامل مختلف از جمله انرژى و استفاده هبينه از منابع انرژى نيازمند اسـت .